Wyniki finansowe Grupy ABB w I kwartale 2018 roku

2018-04-19

Zyskowny wzrost

 • Zamówienia ogółem +6%; wzrosty we wszystkich dywizjach;
 • Zamówienia podstawowe +5%; wzrosty we wszystkich regionach;
 • Obroty +1%;
 • Stosunek zamówień otrzymanych do zamówień zrealizowanych (book-to-bill ratio) 1.13x;
 • Wzrost marży operacyjnej EBITA o 20 punktów bazowych (do 12,3%);
 • Zysk netto 572 mln USD; wzrost nie uwzględnia korzyści z tytułu sprzedaży udziałów w biznesie kabli w 2017 roku;
 • Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej -518 mln USD; spodziewany solidny przepływ gotówki w skali całego roku.

– Rok 2018 rozpoczęliśmy od wzrostu zamówień we wszystkich dywizjach, wyższych obrotów i lepszych wyników operacyjnych. Integracja B&R przebiega bez problemów. Starannie przygotowujemy się do integracji biznesu GE Industrial Solutions, która ma nastąpić w II kwartale tego roku – powiedział prezes zarządu Grupy ABB Ulrich Spiesshofer. – Kontynuujemy inwestycje w obszar sprzedaży, badań i rozwoju oraz w ABB Ability, czyli nasze portfolio rozwiązań cyfrowych. ABB przeszła zmianę w ciągu ubiegłego roku, jest sprawniejsza w działaniu i silniejsza jako firma. Dzięki temu możemy w większym stopniu skupić się na naszych klientach i realizacji projektów – dodał Spiesshofer.


Kluczowe dane dla I kwartału 2018 roku
Zmiana
Miliony USD (jeśli nie podano inaczej)I kw. 2018I kw. 2017USDWedług danych porównywalnych
Zamówienia
9772
8403
+16%
+6%
Obroty
8627
7854
+10%
+1%
Zysk operacyjny EBITA
1060
943
+12%
+4%3
…jako % obrotów operacyjnych
12,3%
12,1%
+0,2 pkt
Dochód netto
572
724
-21%
Podstawowy zysk na jedną akcję (USD)
0,27
0,34
-21%
Zysk operacyjny na jedną akcję (USD)
0,31
0,28
+11%
+6%
Przepływ gotówki pochodzący z działalności operacyjnej
-518
509
bd

Wyniki w I kwartale wg. dywizji
Począwszy od 1 stycznia 2018 roku obszar zarządzania niektórymi biznesami EPC (usługi inżynieryjne, dostawa i budowa), które do tej pory wchodziły w skład poszczególnych dywizji, został przetransferowany do nowo utworzonego biznesu, nie związanego z podstawową działalnością firmy. Biznes ten został ujęty w kategorii Corporate and Other (Korporacyjne oraz inne). Podawane wcześniej wyniki zostały sklasyfikowane na nowo zgodnie z nową strukturą.

Wyniki w I kwartale 2018 roku wg. dywizji
Miliony USD
(jeśli nie podano inaczej)
Zamówie-
nia
ZmianaZamówienia podstawoweZmianaObrotyZmiana% zysku operacyj-
nego EBITA
Zmiana
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
USDWg. danych porówny-
walnych
Produkty i Systemy Energetyki
2480
+7%
+1%
1992
+13%
+7%
2385
+1%
-4%
9,7%
-0,2pts
Produkty i Systemy Elektryfikacji
2786
+10%
+3%
2647
+12%
+5%
2494
+9%
+2%
15,2%
+1,1pts
Automatyka Przemysłowa
2117
+26%
+4%
1787
+24%
+0%
1859
+23%
0%
14,1%
+0,4pts
Robotyka i Systemy Napędowe
2579
+18%
+11%
2313
+16%
+9%
2209
+15%
+8%
15,3%
+0,5pts
Korporacyjne oraz inne
(uwzględniając wyeliminowane rozliczenia między dywizyjne)
-190
12
-320
Grupa ABB
9772
+16%
+6%
8751
+15%
+5%
8627
+10%
+1%
12,3%
+0,2pts
Produkty i Systemy Energetyki (PG)
Dalszy wzrost zamówień podstawowych, o 7% (13% w USD). Wzrost również w zamówieniach w serwisie, co przełożyło się na większe o 1% zamówienia ogółem (7% w USD). Dywizja zaksięgowała kilka dużych zamówień, które częściowo zrównoważyły bardzo dobre wyniki w tym samym okresie rok wcześniej, w którym ABB otrzymała m.in. bardzo duże zamówienie na połączenie HVDC pomiędzy Wlk. Brytanią a Francją. Obroty spadły o 4% (+1% w USD), na co wpływ miał niższy portfel zamówień na koniec 2017 roku. Marża zysku operacyjnego EBITA (9,7%) była mniejsza o 20 punktów bazowych rok do roku, odzwierciedlając mniejsze obroty i zróżnicowanie sprzedaży, jak również trwające inwestycje w ramach inicjatywy Power Up.

Produkty i Systemy Elektryfikacji (EP)
Zamówienia ogółem wzrosły o 3% (10% w USD), a zamówienia podstawowe o 5% (12% w USD), pomimo tego, że w tym okresie były dwa dni robocze mniej na niektórych kluczowych rynkach. Obroty wzrosły o 2% (9% w USD) w porównaniu do tego samego okresu w 2017 roku. Operacyjny EBITA wzrósł o 6%, marża wzrosła o 110 punktów bazowych rok do roku (do 15,2%), głównie dzięki wzrostowi wolumenu, poprawie cen i strategii kontroli kosztów.

Automatyka Przemysłowa (IA)
Biorąc pod uwagę porównywalną bazę, zamówienia ogółem wzrosły 4%, przede wszystkim dzięki serwisowi oraz selektywnym inwestycjom w górnictwo oraz specjalistyczne rozwiązania dla statków morskich. Zamówienia podstawowe były stabilne w porównaniu do wysokiego poziomu w pierwszym kwartale 2017 roku. Uwzględniając B&R oraz efekty różnic kursowych, całkowity wzrost zamówień wyniósł 26%, a wzrost zamówień podstawowych wyniósł 24% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Obroty odzwierciedlają wysoką efektywność działań biznesowych, które złagodziły wpływ zaległości w portfelu zamówień. Operacyjna marża EBITA na poziomie 14,1% oznacza wzrost o 40 punktów bazowych; poprawa wynika głównie z pozytywnej struktury sprzedaży, dobrej realizacji projektów oraz uzyskanych oszczędności.

Robotyka i Systemy Napędowe (RM)
Wzrost zamówień odnotowano we wszystkich segmentach i regionach w kwartale. Zamówienia ogółem wzrosły o 11% (18% w USD), a zamówienia podstawowe o 9% (16% w USD). Przychody wzrosły o 8% (15% w USD) w związku z dobrą realizacją portfela zamówień. Operacyjna marża EBITA wyniosła 15,3%, co oznacza wzrost o 50 punktów bazowych rok do roku. Lepsze wolumeny i struktura sprzedaży, a także silniejsze rynki i większy nacisk na wzrost złagodziły niedostateczną absorpcję kosztów.

Perspektywy krótko i długoterminowe
Oznaki makroekonomiczne w Europie i Stanach Zjednoczonych pozostają pozytywne, spodziewany jest także dalszy wzrost w Chinach. Globalny rynek wrócił na ścieżkę wzrostu, pozostaje jednak pod wpływem geopolitycznych napięć w różnych częściach świata. Ceny ropy i efekty różnic kursowych będą nadal wpływać na wyniki firmy.
Atrakcyjne długoterminowe perspektywy w zakresie popytu w obszarze trzech głównych segmentów klienckich ABB – użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury – są wynikiem dokonującej się rewolucji w energetyce oraz czwartej rewolucji przemysłowej. Biorąc pod uwagę mocną pozycję rynkową firmy, szeroką obecność geograficzną i biznesową, przywództwo technologiczne oraz dobrą kondycję finansową, ABB znajduje się na dobrej pozycji, by wykorzystać wspomniane wyżej szanse w celu generowania zyskownego wzrostu.


  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Skontaktuj się z nami

  seitp202 fe372b1e84b75303c1258274003d320d