Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape

2018-07-23 - Rozpoczęcie prac górniczych w nowym polu eksploatacyjnym wiąże się z ogromnymi kosztami, dlatego dla przedsiębiorstw wydobywczych kluczowy jest dostęp do dokładnej informacji o budowie danego złoża. System ABB AbilityTM MineScape pozwoli kopalniom należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej m.in. na zbudowanie przestrzennego modelu geometrycznego i jakościowego pokładów węgla. Umożliwi to szybsze, wariantowe planowanie produkcji, a w konsekwencji doprowadzi do efektywniejszej kosztowo metody wydobycia, zwiększając w ten sposób wydajność produkcyjną spółki.

Jastrzębska Spółka Węglowa to jeden z największych producentów węgla koksującego w Unii Europejskiej. Spółka opracowała strategiczny program modernizacji kopalń, którego jednym z kluczowych elementów jest wdrożenie systemu modelowania geologicznego opartego o system ABB MineScape. Rozwiązanie pomoże w sprawniejszym, dokładniejszym oraz wariantowym planowaniu produkcji w oparciu o dokładne dane o geometrii oraz jakości eksploatowanych pokładów węgla. System pozwoli także na dokładniejsze modelowanie tektoniki złoża oraz rozpoznanie krytycznych dla procesu produkcji nieciągłości z odpowiednim wyprzedzeniem, nawet na etapie planowania rozcinki złoża. Dokładny, przestrzenny model geometrii zuskokowanego złoża umożliwi uniknięcie krytycznych kosztów związanych z eksploatacją w niedostatecznie rozpoznanej przestrzeni pokładu. Firma ABB wdroży system na jednym z ruchów spółki, a do kolejnych pięciu oraz centrali dostarczy oprogramowanie oraz wykona wstępne modele strukturalne i jakościowe. Zakończenie wdrożenia pilotażowego zaplanowane jest na koniec bieżącego roku, po czym planowana jest kontynuacja projektu na pozostałych kopalniach.

fot. Agnieszka Materna / Jastrzębska Spółka Węglowa


System MineScape oferowany przez ABB stanowi centralne, spójne źródło danych geologicznych, projektowych oraz planistycznych. System przechowuje wszystkie najważniejsze informacje, takie jak dane i modele geologiczne (opisujące charakterystykę strukturalną i jakościową złoża) czy modele istniejących oraz planowanych sieci wyrobisk. Rozwiązanie ABB, oparte o zaawansowane systemy informatyczne, pozwala analizować nie tylko dane dotyczące złóż, ale także warianty planów wydobycia i przez to wskazywać najefektywniejsze kosztowo metody ich eksploatacji. Kopalnie zyskują dzięki temu dostęp do aktualnych i spójnych informacji o jakości węgla oraz lokalizacji charakterystycznych powierzchni eksploatacyjnych, umożliwiając inżynierom górniczym dokładne projektowanie kolejnych pól wydobywczych.

W dotychczasowych metodach określania parametrów strukturalnych, jakościowych i geofizycznych surowców kopalnych stosowano analizy ręczne. Geolodzy tworzyli więc odręczne przekroje na mapach bądź wprowadzali je do prostych, systemów mapowych opartych o technologię CAD 2D. Rozpoznanie i zrozumienie poszczególnych części złoża bez wyspecjalizowanych narzędzi komputerowych opartych o algorytmy przestrzenne było kosztowne, czasochłonne i obarczone znaczącym ryzkiem błędu. Węgiel koksujący, niezbędny do wytwarzania stali, musi spełniać określone, wysokie parametry jakościowe. Jeżeli eksploatowane pole nie zostało precyzyjnie rozpoznane, a wydobywany węgiel był niższej jakości niż pierwotnie zakładano, przedsiębiorstwo narażone było na znaczące straty finansowe.

fot. Dawid Lach / Jastrzębska Spółka Węglowa


- Proces optymalizacji kosztowej w sferze działalności operacyjnej może być skutecznie przeprowadzony tylko wówczas, gdy Spółka będzie posiadała dogłębną wiedzę na temat wszystkich ponoszonych kosztów oraz będzie mogła szybko reagować na zmiany zachodzące w sferze produkcyjnej. Do tego potrzebne są bardzo zaawansowane narzędzia informatyczne, które pozwolą planować, monitorować i analizować cały proces produkcyjny – podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.

Dzięki systemowi ABB MineScape cykl przygotowania produkcji w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostanie znacząco skrócony, a pola wydobywcze będą mogły być precyzyjnie zbadane i opisane dla potrzeb projektowania rozcinki złoża. Będzie to także wpływ na działalność biznesową spółki – informacje o jakości złóż są niezbędne do tworzenia długofalowych planów wydobywczych. Wdrożenie rozwiązania pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, zapewniając dokładny obraz warunków tektonicznych i częściowo hydrogeologicznych panujących w danym wyrobisku.

Pozyskiwanie nowych złóż wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, a w przypadku błędu geologicznego – z możliwą nierentownością wydobycia. W branży potrzebne były rozwiązania pozwalające na efektywne planowanie prac górniczych. - Dla podmiotów takich jak Jastrzębska Spółka Węglowa, które kontraktują zamówienia z kilkuletnim wyprzedzeniem, kompleksowe informacje na temat dostępnych wyrobisk mają kluczowe znaczenie biznesowe. System informatyczny MineScape pozwala na dokładne i szczegółowe opisanie eksploatowanego złoża, a także na gromadzenie oraz wymianę danych pomiędzy różnymi systemami wykorzystywanymi przez różne działy. To zaś dodatkowo usprawnia pracę całego przedsiębiorstwa – mówi Paweł Łojszczyk, prezes zarządu i dyrektor zarządzający ABB w Polsce.

System MineScape wchodzi w skład wprowadzonej w 2017 r. wielobranżowej oferty cyfrowej ABB AbilityTM, która łączy urządzenia, systemy i usługi w oparciu o platformę w chmurze i umożliwia klientom zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów. Obecnie oferta obejmuje ponad 210 rozwiązań. MineScape wykorzystywany jest w ponad 200 zakładach górniczych na świecie. W Polsce z rozwiązań firmy ABB korzysta m.in. kopalnia „Bogdanka”.

  •   Skasuj
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Drukuj
   • E-mail
  •   Skasuj

  Skontaktuj się z nami

  seitp202 31d2b169a523a337c12582d3004320cd